سخنان ناب , سخنان بزرگان , جملات ناب

سخنان قصار ، جملات کوتاه پند آموز ، گفتني ها ، سخنان ناب , سخنان بزرگان , جملات ناب

برای دانلود پرطرفدارترین کتاب حال حاضر اینجا کلیک کنید

ارد بزرگ ، اورد بزرگ ، ارود بزرگ ، عکس ارد بزرگ , عکس حکيم ارد بزرگ , در مورد ارد بزرگ , ارد بزرگ ويکيپديا , ارد بزرگ کيست , کتاب سرخ , اردبزرگ , بيوگرافي ارد بزرگ , حکيم ارد , سخنان بي نظير بزرگان , سخنان بزرگان , تحصيلات حكيم ارد بزرك , عکس هاي از ارد بزرک , عکس بدون متن ارد بزرگ , ارد فيلسوف , سخنان بزرگان ، عکس سخنان زيبا ، سخنان ناب بزرگان ، جملات بزرگان , جملات سنگين


عشق از آدمي قهــرمان مي سازد ، نه گوشه گيري غمگين و پريشان . حکيم ارد بزرگ
 

عشق يگانه اســت ، در درون آدم عاشق ، رســتاخيز و توفاني بزرگ برپاســت . حکيم ارد بزرگ


 آزادي را با پسونــــ ــد و پيشــ ـونــــ ــد ، ناکارا و نابود نکنيم . حکيم ارد بزرگ


دشمنان انــــ ــديشه ما هم ، بايـــد آزاد باشنــــ ــد . حکيم ارد بزرگ


مرگ هم ، پايـــاني براي پرنــــ ــده در بنــــ ــد نيســت . حکيم ارد بزرگ


 رسانه هــاي آزاد ، بايـــد زبان و دهــان مردم باشنــــ ــد ... حکيم ارد بزرگ


آزادي نيـــازمنــــ ــد نگهداري و نگهباني اســت . حکيم ارد بزرگ


با آدمهــايي که همواره از شما مي خواهنــــ ــد سخنان شان را به اين و آن نگوييـــد ، کمتـــ ـر گفتگو کنيـــد . حکيم ارد بزرگ  


اگر همسران رازهــاي زنــــ ــدگي خويش را بيرون نبرنــــ ــد ، کمتـــ ـر به غم جدايي گرفتار مي آينــــ ــد . حکيم ارد بزرگ  


نمي توان اميـــد داشــ ـت ، آدم هــاي کوچک رازهــاي بزرگ را نگاه دارنــــ ــد . حکيم ارد بزرگ  


بخشنــــ ــده از دســت نمي دهد ، او همواره بدســت مي آورد .  حکيم ارد بزرگ  


باران ، مهــر آسمان اســت ، هماننــــ ــد آدميـــان مهــرورز و بخشنــــ ــده ايي که مي بارنــــ ــد ، براي شادي همگان . حکيم ارد بزرگ  


اگر آدميـــان مي دانســتنــــ ــد ، بخشنــــ ــدگي چه داشــ ـته بزرگيســت ، هيچگاه از آن دوري نمي کردنــــ ــد .  حکيم ارد بزرگ  


بخشنــــ ــدگان ، فرمانروايـــان بي تاج و تخت ميـــانه مردم انــــ ــد .  حکيم ارد بزرگ  


نقد کننــــ ــده ايي که نکات درســت و مثبت را نمي بينــــ ــد ، و مــدام از زشــ ـتــي هــا و اشــ ـتباهــات ديگران سخن مي گويـــد ، حرافي بيش نيســت . حکيم ارد بزرگ


براي رسيـــدن به جايگاهي بالاتـــ ـر ، گذشــ ـت را نيز بيـــاموزيم .  حکيم ارد بزرگ  


به هنگام ديـــدار يـــاران از سفر برگشــ ـته ، شيريني ببخشاييم . حکيم ارد بزرگ  


با بديــهــاي ديگران ، دل خويش را به سيـــاهي نکشيم ، همواره نگاهمان ، به راســتــي باشد و مهــرباني . حکيم ارد بزرگ


زماني که نيروهــاي درون خويش را انکار کنيم ، نگراني به ديـــدارمان مي آيـــد .  حکيم ارد بزرگ


زنــــ ــدگي را براي هم ، هــر روز ، شيرينتـــ ـر از پيش سازيم . حکيم ارد بزرگ  


بخشايش ، پايکوبي مهــر اســت ، در روان آدمي  . حکيم ارد بزرگ  


ناتوان تـــ ـرين آدميـــان ، آناني هســتنــــ ــد که نيروي بدني خويش را به رخ ديگران مي کشنــــ ــد .  حکيم ارد بزرگ


پوزش خواســتن از پس کار ناشايســت ، بسيـــار زيباســت و نشان پختگي روان . حکيم ارد بزرگ


 رسيـــدن به راســتــي و درســتــي ، چنــــ ــدان سخت و پيچيـــده نيســت ، چه خوب اســت ، کمي به سرشــ ـت و منش کودکي برگرديم . حکيم ارد بزرگ


 آدم هــاي توانا ، براســتــي ارزش "زمان" را مي داننــــ ــد . حکيم ارد بزرگ


به سادگي ، مي توان آينــــ ــده جوانان را از روي آرزوهــايشان پي برد . حکيم ارد بزرگ


زنــــ ــدگي پيشکشي اســت ، براي شاد زيســتن . حکيم ارد بزرگ


خوشنامي ، بزرگتـــ ـرين فر هــر آدمي اســت .  حکيم ارد بزرگ

 

ارد بزرگ ، اورد بزرگ ، ارود بزرگ ، عکس ارد بزرگ , عکس حکيم ارد بزرگ , در مورد ارد بزرگ , ارد بزرگ ويکيپديا , ارد بزرگ کيست , کتاب سرخ , اردبزرگ , بيوگرافي ارد بزرگ , حکيم ارد , سخنان بي نظير بزرگان , سخنان بزرگان , تحصيلات حكيم ارد بزرك , عکس هاي از ارد بزرک , عکس بدون متن ارد بزرگ , ارد فيلسوف , سخنان بزرگان ، عکس سخنان زيبا ، سخنان ناب بزرگان ، جملات بزرگان , جملات سنگين

 

 

ارد بزرگ ، اورد بزرگ ، ارود بزرگ ، عکس ارد بزرگ , عکس حکيم ارد بزرگ , در مورد ارد بزرگ , ارد بزرگ ويکيپديا , ارد بزرگ کيست , کتاب سرخ , اردبزرگ , بيوگرافي ارد بزرگ , حکيم ارد , سخنان بي نظير بزرگان , سخنان بزرگان , تحصيلات حكيم ارد بزرك , عکس هاي از ارد بزرک , عکس بدون متن ارد بزرگ , ارد فيلسوف , سخنان بزرگان ، عکس سخنان زيبا ، سخنان ناب بزرگان ، جملات بزرگان , جملات سنگين


 زماني از توانايي خويش لذت مي بريم ، که در راه بدســت آوردن آن ، کوشش بسيـــار نموده ايم . حکيم ارد بزرگ


 توانايي ، از پس آگاهي و کوشش بسيـــار ، بدســت مي آيـــد . حکيم ارد بزرگ


مادر و پدر ، زنــــ ــدگيشان را با فروتني به فرزنــــ ــد مي بخشنــــ ــد . حکيم ارد بزرگ


جايي که خـــردمنــــ ــدان خوار باشنــــ ــد ، شــ ـورش هــا و رســتاخيزهــاي بي سامان ، ميـــدان داري مي کننــــ ــد .  حکيم ارد بزرگ


دانش امروز ، فر بسيـــاري در پي داشــ ـته ، ولي نيروي جاري سازي آرامش در روان ما را نــــ ــدارد . آسودگي و آرامش ، در سخن خـــردمنــــ ــدان اســت . حکيم ارد بزرگ


نقادي و ارزيـــابي به معناي تحقير نمودن و نابود ساختن انرژي ديگران نيســت . حکيم ارد بزرگ


 توسعه آزاديــهــاي عمومي موجب رشد در بسيـــاري از زمينه هــا ، همچون فرهنگ و هنر ، اقتصاد و صنعت ، دانش و آموزش و زنــــ ــدگي اجتماعي و ... مي گردد . حکيم ارد بزرگ


آزادي ، در نهــايت فساد را از بين مي برد و پويش و رشد يک سرزمين را به ارمغان مي آورد . حکيم ارد بزرگ


 بينشي که همه چيز را خوب و يـــا بد مي پنــــ ــدارد ، درســت نيســت . بايـــد تـــ ـرازوي خـــرد و انــــ ــديشه را ، همواره در زنــــ ــدگي به کار گرفت . حکيم ارد بزرگ


 کسي که خود را دوســت نــــ ــدارد ، به سادگي به جايگاه و حريم ديگران نيز ، يورش مي برد . حکيم ارد بزرگ


نابکارتـــ ـرين آدم هــا ، براي رشد خود ، به جايگاه ديگران مي تازنــــ ــد . حکيم ارد بزرگ


اگر پنــــ ــداري توان پيش بردن ما را نــــ ــداشــ ـته باشد ، همان بهتـــ ـر که زودتـــ ـر رهــايش کنيم .  حکيم ارد بزرگ


رويـــا پردازي که کارآفرين هم باشد ، مي توانــــ ــد سرچشمه دگرگوني هــاي بسيـــار شــ ـود .  حکيم ارد بزرگ


پنــــ ــدار هــاي خواب و بيـــداري ما ، اگر ادامه يـــابنــــ ــد و با کار همراه شــ ـونــــ ــد ، بي شک کم کم ساخته خواهنــــ ــد شد .  حکيم ارد بزرگ


سخن و مهــر پاک ، بر روان آدم پليـــد ، کارساز نيســت .  حکيم ارد بزرگ


آزادي را نمي توان با هزار سخن نيز تعريف نمود ، آزادي يک پروسه ي در هم تنيـــده و کلان اســت که براي پيـــدايش آن ، نيـــاز به همراهي تمامي مردم يک سرزمين دارد . حکيم ارد بزرگ


تا هنگامي که از برتـــ ـري خويش سخن مي گويي ، ديـــده نمي شــ ـوي .  حکيم ارد بزرگ


کين خواهي از خانــــ ــدان يک بدکار ، تنهــا نشان تـــ ـرس اســت ، نه نيروي آدمهــاي فرهمنــــ ــد .  حکيم ارد بزرگ


آنکه با آدمهــاي گســتاخ گفتگو مي کنــــ ــد ، دير و يـــا زود به گناه آنهــا گرفتار آيـــد .  حکيم ارد بزرگ


براي آنکه به فرودســتــي گرفتار نشــ ـوي ، دســت گير آدميـــان شــ ـو . حکيم ارد بزرگ


سرنگوني ، با آدمهــاي شــ ـتابنــــ ــده و عجول زاده مي شــ ـود .  حکيم ارد بزرگ


نفرين به دلي که آه ســتمــديـــدگان را نمي شنود ، و دســت گير آدميـــان نمي شــ ـود .  حکيم ارد بزرگ


از آه و نفرين بزرگان و ريش سپيـــدان ، بايـــد تـــ ـرسيـــد .  حکيم ارد بزرگ


آزادي را بايـــد شکافت و در مورد هــر بخش از آن ، نظرخواهي عمومي برپا کرد ، چون آزادي ، تـــ ـرجمه راي و نظر مردم اســت .   حکيم ارد بزرگ


تنهــا مردم سالاري و دموکراسي ، دانش اجتماعي عوام را بالا خواهد برد . حکيم ارد بزرگ


نقد کننــــ ــده دانا ، نگاهي سيـــاه و يـــا سپيـــد نــــ ــدارد ، او توامان درســتــي و نادرســتــي هــر کاري را مي بينــــ ــد و از هــر دوي آنهــا سخن مي گويـــد .  حکيم ارد بزرگ


پيونــــ ــد پاک ، پيونــــ ــدي ابدي اســت .  حکيم ارد بزرگ  


تنهــا آرامشگاه همسران ، خانه آنهــاســت .  حکيم ارد بزرگ  


بريـــدن پيونــــ ــدي پاک ، فرو ريزي دهشــ ـتناکي اســت .  حکيم ارد بزرگ  


پيونــــ ــد ما تنهــا با زنــــ ــدگان نيســت ، همه ما پيونــــ ــدي ابدي با نيـــاکان و بزرگان سرزمين خويش و همچنين آينــــ ــدگان داريم . حکيم ارد بزرگ  


در دل هــر بنايي ، کرشمه يـــاري ديـــده مي شــ ـود ، اگر دلنوازي نباشد ، خشــ ـتــي بر خشــ ـت نمي نشينــــ ــد .  حکيم ارد بزرگ  


پيمان زناشــ ـويي آسان ، ارزشمنــــ ــد اســت . حکيم ارد بزرگ  


گل زرد رنگ هميشه بهــار ، سرشار از مهــر اســت ، مي توان با دادن شاخه ايي از آن ، پيمان زناشــ ـويي بســت . حکيم ارد بزرگ  

 

ارد بزرگ ، اورد بزرگ ، ارود بزرگ ، عکس ارد بزرگ , عکس حکيم ارد بزرگ , در مورد ارد بزرگ , ارد بزرگ ويکيپديا , ارد بزرگ کيست , کتاب سرخ , اردبزرگ , بيوگرافي ارد بزرگ , حکيم ارد , سخنان بي نظير بزرگان , سخنان بزرگان , تحصيلات حكيم ارد بزرك , عکس هاي از ارد بزرک , عکس بدون متن ارد بزرگ , ارد فيلسوف , سخنان بزرگان ، عکس سخنان زيبا ، سخنان ناب بزرگان ، جملات بزرگان , جملات سنگين


بردباري ، بهتـــ ـرين سپر در روزهــاي سخت و ناپايـــداريســت .  حکيم ارد بزرگ


ميــهن ، گهواره و آرامشگاه ما براي بالنــــ ــدگي و شادماني اســت . حکيم ارد بزرگ


سرفرازي کشــ ـور ، بزرگتـــ ـرين خواســت همگاني اســت . حکيم ارد بزرگ


در سرزميني که آذرخش و توفان ميـــدان داري مي کننــــ ــد ، کسي به فکر فردا نيســت . حکيم ارد بزرگ


فداکاري در راه ميــهن ، بخشي از سرشــ ـت خوبان اســت . حکيم ارد بزرگ


روان خويش را ، بازيچه دســت داســتان سرايـــان ديو سيرت نکنيم . حکيم ارد بزرگ


بدتـــ ـرين انــــ ــديشه هــا ، روان ما را به تنهــايي و خلوت فرا مي خواننــــ ــد ، آدميـــان بايـــد درکنار هم ، شاد باشنــــ ــد و براي پيشــ ــرفت و امنيت سرزمين خويش ، کوشش کننــــ ــد . حکيم ارد بزرگ


دريـــاهــا نماد فروتني هســتنــــ ــد ، در نهــان خود ، کوه هــايي بلنــــ ــدتـــ ـر از خشکي دارنــــ ــد ، ولي هيچ گاه ، آن را به رخ ما نمي کشنــــ ــد .  حکيم ارد بزرگ


کوهســتان هــا و دره هــاي بي انتهــا ، در درون آدمهــا مي بينم .  حکيم ارد بزرگ


فروتني در برابر گردن کشان ، نادرســت اســت . حکيم ارد بزرگ


فروتني به جا و درســت ، ما را خواســتني و دوســت داشــ ـتني مي کنــــ ــد . حکيم ارد بزرگ


فروتني و غرور بي جا ، به يک انــــ ــدازه چنــــ ــدش آور هســتنــــ ــد . حکيم ارد بزرگ


غرور و فروتني ، هــر دو بخشي از نيـــازهــاي آدمي هســتنــــ ــد . حکيم ارد بزرگ


 اينتـــ ـرنت ، تا اين زمان ، بزرگتـــ ـرين دســتاورد دانش آدميـــان بوده اســت . حکيم ارد بزرگ


جايگاه هنر و هنرمنــــ ــد ، بسيـــار ارزشمنــــ ــد اســت . حکيم ارد بزرگ


خوشبخت کسي اســت ، که در برابر درون خويش ، شــ ــرمنــــ ــده نباشد . حکيم ارد بزرگ  


ميــهن پرســتــي ، همچون دلبســتگي فرزنــــ ــد اســت به مادر . حکيم ارد بزرگ


هنگاميکه درختان ، سر بر زمين سرد مي ساينــــ ــد ، نواي بوم هــا هم شنيـــدني اســت .  حکيم ارد بزرگ


دشمنان و نابودگران جنگلهــا را ، بايـــد به سرزمينهــاي خشک و گرم فرســتاد .  حکيم ارد بزرگ

 
دوســتان گيتــي ، درختکاري مي کننــــ ــد و نگهبان جانوران هســتنــــ ــد . حکيم ارد بزرگ


سخت نمودن پيمان زناشــ ـويي ، به نام ارزش نهــادن به سنت هــا درســت نيســت . حکيم ارد بزرگ  


پيمانهــاي زناشــ ـويي ، با جشن هــاي بزرگ و ولخـــرجي هــاي دروغين ، پايـــدار نمي گردد . حکيم ارد بزرگ  


مردم ، همواره گوش به نــــ ــداي بخشنــــ ــدگان دارنــــ ــد .  حکيم ارد بزرگ  


براي رسيـــدن به بلنــــ ــداي بخشنــــ ــدگي ، بايـــد از آز وجود خويش بگذري .  حکيم ارد بزرگ  


گواراتـــ ـرين چشمه زنــــ ــدگي را ، در بخشنــــ ــدگي و از خود گذشــ ـتگي جســتجو کن .  حکيم ارد بزرگ  


بخشش ، انــــ ــدازه فر و شکوه آدمي را نشان مي دهد .  حکيم ارد بزرگ  


سيـــاســتمــداران آزموده از همان چشمه ايي مي نوشنــــ ــد ، که مردم را سيراب مي کنــــ ــد . حکيم ارد بزرگ


مادران و پدران بداننــــ ــد ، خيـــابان آموزشگاه کودکان نيســت . حکيم ارد بزرگ


بهتـــ ـرين هديــه پدر و مادر به فرزنــــ ــد ، آموزش ادب و انسانيت اســت . حکيم ارد بزرگ


 با تـــ ـرشــ ــرويي به ميـــان مردم رفتن ، تنهــا از بيماران ساخته اســت .  حکيم ارد بزرگ


ادب داراي ريشه اســت ، خانواده و فاميل ، نژاد و تبار ، سرزمين و زيســتگاه ، همه و همه ، بر ميزان ادب هــر آدمي تاثير گذارنــــ ــد .  حکيم ارد بزرگ

 


برچسب‌ها: سخنان حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف جهان, سخنان ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف جهان, سخنان ناب, جملات ناب, حکیم بزرگ شیروان
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفتم اسفند 1393 توسط فاطمه گوهری

برای دانلود پرطرفدارترین کتاب حال حاضر اینجا کلیک کنید


عکس حکیم ارد بزرگ , عکس بزرگترین فیلسوف جهان , عکس ارد بزرگ , عکس بزرگترین متفکر جهان , عکس سخنان بزرگان , عکس جملات بزرگان , عکس بزرگترین فیلسوف دنیا ، عکس بزرگ شیروان , مشاهیر مشهد , mashahir iran , مشاهیر خراسان , great orod , hakim orod bozorg

 

 
کوشش برای تندرستی همگانی ، یکی از مهمترین کارهای دیوانسالاران است . حکیم ارد بزرگ  


تندرستی ، پیش نیاز هر آرمان باشکوهی است . حکیم ارد بزرگ  


برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را ، به حال خود رها مکن . حکیم ارد بزرگ  


پاسداشت مهر پدر و مادر ، یکی از بزرگترین خوشبختی هاست . حکیم ارد بزرگ  


زندگی رنج و درد نیست ، هدیه ایی است برای شاد بودن . مادر گیتی جام زهر بر دهان کودک خویش نمی گذارد ، او می پروراند برای بهروزی و خوشبختی . حکیم ارد بزرگ  


آدم خودخواه ، دوران خوشبختی اش کوتاه است . حکیم ارد بزرگ  


مردم با فداکاری ، خوشبختی را به یکدیگر هدیه می دهند . حکیم ارد بزرگ  


برای مهر ورزیدن در زندگی ، به دنبال بهترین زمان مباش ، خود باش و روانت را جاری کن .  حکیم ارد بزرگ  


زندگی مردان و زنان فرهمند ، سرشار از مهر و کمک به دیگر آدمیان است .  حکیم ارد بزرگ  عکس حکیم ارد بزرگ , عکس بزرگترین فیلسوف جهان , عکس ارد بزرگ , عکس بزرگترین متفکر جهان , عکس سخنان بزرگان , عکس جملات بزرگان , عکس بزرگترین فیلسوف دنیا ، عکس بزرگ شیروان , مشاهیر مشهد , mashahir iran , مشاهیر خراسان , great orod , hakim orod bozorg

 
اشخاصی که نمی توانند دیگران را ببخشند، پلهائی را که باید از آن عبور کنند، خراب می نمایند . هربرت اسپنسر
 

سرزمین روان ما ، میدان کینه توزی ، و دشمنی های بیهوده نیست . حکیم ارد بزرگ  


زندگی بسیار مسحور كننده است فقط باید با عینك مناسبی به آن نگریست. دوما
 

دوست داشتن انسانها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. اسكات پك


گاهی تنها با سکوت ، می توان سخن گفت .  حکیم ارد بزرگ


در دنیاکسانی موفق می شوند که به انتظار دیگران ننشینند و همه چیز را از حود بخواهند . شیلر
 

آنکه بیش از اندازه محتاط است بسیار کم کار انجام میدهد. شیللر


فضیلت انسان در نگهداشتن حدوسط میان افراط و تفریط است . ارسطو
 

اینترنت ، باید رایگان و برای همگان در دسترس باشد . حکیم ارد بزرگ


اولین مرحله انجام کار خیرتمایل به آن است . رولند هیل
 

عفو کردن خطا، انتقام ملایمی است. دیل کارنگی
 


برچسب‌ها: سخنان ناب, سخنان بزرگان, جملات ناب, فلسفه, فیلسوف
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393 توسط فاطمه گوهری

برای دانلود پرطرفدارترین کتاب حال حاضر اینجا کلیک کنید


حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ،اردبزرگ ، حکمت و فلسفه ، عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات بزرگان ، ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا، بزرگ شیروان ، great orod , hakim orod bozorg

 

زندگی خوب ، تنها در دلشادی ما نیست ، همزیستی و مهر با دیگر آدمیان ، زندگیمان را لذت بخش می کند .  حکیم ارد بزرگ  


کتابها ، نفس می کشند و زنده اند .  حکیم ارد بزرگ  


ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست ، جوشش است و جاری بودن .  حکیم ارد بزرگ  


زایش و پیشروی در همه چیز ، بهانه زندگیست .  حکیم ارد بزرگ  


همراهان و هم آوایان ، مهر و زیبایی زندگی هستند . حکیم ارد بزرگ  


نگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریز .  حکیم ارد بزرگ  


کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست .  حکیم ارد بزرگ  


هر چه بلند پروازتر باشیم به رازهای کمتری بر می خوریم . حکیم ارد بزرگ  


حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ،اردبزرگ ، حکمت و فلسفه ، عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات بزرگان ، ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا، بزرگ شیروان ، great orod , hakim orod bozorg

 
هیچ چیز مثل احسان ، انسان را سیر نمی کند . ارسطو

 

آدم های فرهمند ، پیوسته بدنبال آغازهای شیرین هستند ، تا از آن بزم و جشن بسازند .  حکیم ارد بزرگ  فقط مرد عاقل ، ثروتمند واقعی است. مثل اسپانیائی

 

از پشت عینک طلا دیدگان درخشش ندارند. آناتول فرانس

 

شادم از اینکه هیچگاه ، کارمند دولت نشدم . حکیم ارد بزرگ  برخی کتب را باید چشید، بعضی را باید بلعید و قلیلی را باید جوید و هضم کرد. فرانسیس بیکن

 

کارنه فقط هزینه زندگی را تأمین می کند، بلکه زندگی کردن را هم به انسان می آموزد. هنری فورد
 

نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکوداشت دیگران . حکیم ارد بزرگ  


مهربانی حکمت است و هیچکس نیست که در زندگانی بدان نیاز نداشته باشدو باید آنرا بیاموزد. بایلی
 

طوری زندگی كنید كه دائماٌ احساس لذت فراوان كنید و كمتر دچار رنج شوید . آنتونی رابینز
 

سرزمین شاد را ، هیچ شکستی ، ناتوان نمی سازد . حکیم ارد بزرگ  


عشق واقعی از روح شما نشات می گیرد این نوع از عشق ناب هنگامی که خود را در دل و جان دیگری می یابید شکل می گیرد و پیوند اعجاز گونه این دو را به جشن و سرور می نشیند . باربارا دی آنجلیس
 

عیب جامعه این است که همه دلشان می خواهد آدم مهمی باشندوهیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد. چرچیل
 

برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست ، از پشت درهای بسته برداشته می شود .  حکیم ارد بزرگ   

 


برچسب‌ها: سخنان ناب, سخنان بزرگان, جملات ناب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393 توسط فاطمه گوهری

برای دانلود پرطرفدارترین کتاب حال حاضر اینجا کلیک کنید


عکس حکیم ارد بزرگ , عکس بزرگترین فیلسوف جهان , عکس ارد بزرگ , عکس بزرگترین متفکر جهان , عکس سخنان بزرگان , عکس جملات بزرگان , عکس بزرگترین فیلسوف دنیا ، عکس بزرگ شیروان , مشاهیر مشهد , mashahir iran , مشاهیر خراسان , great orod , hakim orod bozorg

 

 
آدمهای کوچک ، رازهایشان هم کوچک است .  حکیم ارد بزرگ  


با آدمهایی که همواره از شما می خواهند سخنان شان را به این و آن نگویید ، کمتر گفتگو کنید . حکیم ارد بزرگ  


هر سخنی راز نیست ، اگر سخنی را راز می دانید ، آن را به کسی نگویید و اگر گفتید دیگر نگویید این را به کسی نگو ! چرا که خود شما ، توان نگهداری آن را نداشته اید ، چه برسد به شنونده . حکیم ارد بزرگ  


اگر همسران رازهای زندگی خویش را بیرون نبرند ، کمتر به غم جدایی گرفتار می آیند . حکیم ارد بزرگ  


نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند . حکیم ارد بزرگ  


بخشنده از دست نمی دهد ، او همواره بدست می آورد .  حکیم ارد بزرگ  


باران ، مهر آسمان است ، همانند آدمیان مهرورز و بخشنده ایی که می بارند ، برای شادی همگان . حکیم ارد بزرگ  


اگر آدمیان می دانستند ، بخشندگی چه داشته بزرگیست ، هیچگاه از آن دوری نمی کردند .  حکیم ارد بزرگ  


تنها آثار هنری جاودانه می شوند ، که به درون هنرمند نزدیکترند . حکیم ارد بزرگ


عکس حکیم ارد بزرگ , عکس بزرگترین فیلسوف جهان , عکس ارد بزرگ , عکس بزرگترین متفکر جهان , عکس سخنان بزرگان , عکس جملات بزرگان , عکس بزرگترین فیلسوف دنیا ، عکس بزرگ شیروان , مشاهیر مشهد , mashahir iran , مشاهیر خراسان , great orod , hakim orod bozorg

 

دنیا از آن کسانی است که حرارت و انرژی دارند. ناپلئون

 

جسجو کنید و همیشه در حستجو باشید . تولستوی

 

یک آموزگار می تواند ، با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد . حکیم ارد بزرگمهربانی مانند بذر گندم کاشتن است که بعد افزایش می یابد. مثل افریقائی

 

صرفه جوئی خود یکی از منابع مهم درآمد است. الکساندردوما

 

هرچه بیشتر فکر می کنیم ، بهتر می فهمیم که هیچ نمی دانیم. ماری ولتر

 

آسودگی دیگران ، بخشی از آرامش و رفاه ماست . حکیم ارد بزرگتنها راه به وجود آوردن تغییرات مستمر در زندگی داشتن یک هدف دراز مدت است آنتونی رابینز

 

اگرآنچه انجام می دهید،ناحق باشد،موفقیتی کسب نخواهید کرد. توماس کارلایلخود را به هوس نزدیک مکن که خرد از تو روی بر می تابد. بزرگمهر حکیم

 

نقد کننده دانا ، نگاهی سیاه و یا سپید ندارد ، او توامان درستی و نادرستی هر کاری را می بیند و از هر دوی آنها سخن می گوید .  حکیم ارد بزرگ   بسیاری از ما (بد حال) بودن را طبیعی می دانیم ، اما برای خوشحال بودن باید دلیلی داشته باشیم. اما شما برای احساس خوشحالی به هیچ بهانه ای نیاز ندارید.می توانید هم اكنون تصمیم بگیرید كه خوشحال باشید ، به این دلیل ساده كه زنده اید ، به این دلیل كه چنین می خواهید . لزومی ندارد كه منتظر چیزی یا كسی باشید! . آنتونی رابینز

 

هرگز اجازه ندهید ترس شما را به ” بی تفاوتی ” سوق دهد . باربارا دی آنجلیس

 


برچسب‌ها: سخنان ناب, سخنان بزرگان, جملات ناب, حکیم, حکمت
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393 توسط فاطمه گوهری

برای دانلود پرطرفدارترین کتاب حال حاضر اینجا کلیک کنید


حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ،اردبزرگ ، حکمت و فلسفه ، عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات بزرگان ، ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا، بزرگ شیروان ، great orod , hakim orod bozorg

 
اینترنت ، اندیشه و دودمان ما را ، به آیندگان گره خواهد زد ، از این پس ، دیگر گذشته برای آیندگان ، تیره و تار نخواهد بود ، اندیشه ما ، سپیده دم پیدایش فصلی نو ، از تاریخ بشری است . حکیم ارد بزرگ


اینترنت ، دستگاه شتاب دهنده شکوفایی اندیشه آدمیان است .  حکیم ارد بزرگ


اینترنت ابزار آگاهیست ، گریزی از روشنی و نور نیست .  حکیم ارد بزرگ


عظمت فضای مجازی را آنگاه بیشتر می فهمیم ، که بدانیم ، به شمار آدمیان ، پندارها و اندیشه های گوناگون در آن شناور است  . حکیم ارد بزرگ


در گذشته ، بیشتر تجربه های آدمیان ، جایی ثبت نمی شد ، اما امروزه اینترنت ابزاری است ، برای ثبت تجربه ها و بالندگی بیشتر .  حکیم ارد بزرگ


فرزندان خویش را ، با آموزش درست اینترنت ، پیشگام جهان آینده سازیم .  حکیم ارد بزرگ


اینترنت همچون دریاست ، سرشار از داشته های آموزنده ، که هر روز بر دارایی آن افزوده می گردد .  حکیم ارد بزرگ


اینترنت میدان شکوفایی و بالندگی آدمیان است ، همه برای رشد یکدیگر ، کوشش می کنند و این با سرشت آدمی سازگار است .  حکیم ارد بزرگ


بزرگداشت آدمیان ، شکوفایی فرهنگ را در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ  


حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان ،اردبزرگ ، حکمت و فلسفه ، عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات بزرگان ، ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف دنیا، بزرگ شیروان ، great orod , hakim orod bozorg

 
اگر مردم مرا نشناسند غصه نخواهم خورد ولی من اگر مردم را نشناسم افسرده خواهم شد. کنفوسیوس

 

ماندگارترین نوا ، آهنگ مهربانی است . حکیم ارد بزرگرضایت وجدان بالاترین مرتبه است . ژول سیمونترقیات بشر ، زاده عمل و کار انسان است. بناپارت

 

رمز آزاد كردن نیروهای واقعی آن است كه هدفهای هیجان آوری برای خود قرار دهید كه حقیقتاٌ نیروی خلاقه را در شما زنده كند و محرك شور و شوق باشد. آنتونی رابینز

 

مردی که نفس و مهر یک زن ، همراهی اش نمی کند ، همواره خویشتن را می خراشد . حکیم ارد بزرگعاشق هر که هستید ، با وفاداری به او عشق بورزید . باربارا دی آنجلیس

 


برچسب‌ها: سخنان ناب, سخنان بزرگان, جملات ناب, فلاسفه, فیلسوف
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393 توسط فاطمه گوهری